top of page
วัด

About Yoga

โยคะคือหนึ่งในบรรดาปรัญชาของภารัตตะโบราณว่าด้วยหลักการแห่งความรู้และความจริงสูงสุด อันได้แก่

นยายะ,ไวเศษิกะ,สางคยายะ,โยคะ,มิมังสา,และเวทานตะ 

Yoga is one of the ancient Bharatta masters on the supreme principles of knowledge and truth, Nyaya, Vaisekika, Sangayaya ,Yoga, Mimansa and Vaidanta 

ใจความหลักๆของปรัชญาอินเดียทั้งหมด 6 ประเภทข้างต้น ล้วนเป็นรากฐานความเชื่อและการดำรงชีวิตของคนอินเดียในสมัยก่อนมีพื้นฐานมาจากคัมภีร์พระเวท(ฤคเวช)ซึ่งเป็นคัมภีร์โบราณอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู มีมานานกว่าสมัยพุทธกาลและคริสตกาลโดยผู้ที่รวบรวมปรัชญาโยคะและจดบันทึกจนกลายเป็นคัมภีร์ที่คนอินเดียยอมรับนั้นคือฤาษีตนหนึ่งชื่อ มหาฤาษีปตัญชลี ต่อมาได้มีการเรียบเรียงปรัชญาเหล่านั้นออกเป็นพระสูตร เรียกว่าโยคะสูตร แบ่งออกเป็นสี่หมวดหมู่คือ หมวดที่ว่าด้วยเรื่องของจิตอันสงบสุขเรียกว่า “สมาธิปาธา หรือ Samadhipadah” หมวดที่กล่าวถึงกิ่งก้านทั้งแปดของโยคะและการฝึกวินัยรวมไปถึงมรรคผลกิริยาเรียกว่า

“สถานาปาธา หรือ Sadhanapadah” หมวดที่ว่าด้วยอิทธิฤทธิ์และพลังอำนาจจากการปฎิบัติเรียกว่า “วิภูติปาธา หรือ Vibhutipadah” และสุดท้ายหมวดที่ว่าด้วยการตระหนักรู้และควบคุมฤทธิ์เพื่อปล่อยวางเข้าสู่ดินแดนของพระเจ้าเรียกว่า “ไกรวัลย์ หรือ Kaivalyapadah” หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการสำนึกและตกผลึกเพื่อหลุดพ้นนั่นเอง 

 

ปรัชญาโยคะมีพื้นฐานจากคัมภีร์พระเวชของศาสนาฮินดูซึ่งเชื่อว่ามนุษย์มีวิญญาณที่เป็นธาตุแท้ของตัวเองเรียกว่าอาตมันหรือชีวาตมัน ไม่สามารถดำรงอยู่อย่างโดดเดียวได้ แต่จะต้องถูกควบรวมเข้ากับจิตวิญญาณแห่งความจริงอันสูงสุดที่เรียกว่าบรมวิญญาณหรือพรหมมัน หรือ ปรมาตรมัน ดังนั้นการฝึกในแต่ละลำดับขั้นตามคำสอนของมหาฤาษีปตัญชลี คือการฝึกจิตวิญญาณของเราเองเพื่อให้สามารถกลับเข้าไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับบรมวิญญาณหรือพระเจ้าในความเชื่อตามคัมภีร์ หรืออาจจะกล่าวว่าการได้เข้าไปสู่ความจริงและค้นพบความสมบูรณ์อันสูงสุดนั่นเอง

 

ดังนั้นความหมายของโยคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันนั้นจึงไม่ถูกต้อง เพราะโยคะที่แท้จริงเป็นเรื่องของการฝึกจิตเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์โยคะนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดยิ่งใหญ่กว่าที่เราเห็นมากต่อเมื่อเราได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติโยคะอย่างถูกต้องแล้วจึงจะพบว่าโยคะนั้นเป็นองค์ความรู้ที่ยั่งยืน เป็นสากล และไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดหรือกระทั่งผู้ที่ไม่มีศาสนาก็ดีก็ยังจะสามารถถูกยอมรับให้ฝึกโยคะได้อย่างเท่าเทียม การฝึกโยคะจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ฝึกนั้นได้เพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยและความหมั่นเพียรทุ่มเทเก็บเกี่ยวของตัวผู้ฝึกเองด้วย นอกจากนี้โยคะได้ถูกจัดเป็นศาสตร์การแพทย์แขนงหนึ่งในบรรดาศาสตร์การแพทย์เสริมและศาสตร์การแพทย์ทางเลือกของอินเดีย เนื่องด้วยการฝึกโยคะนั้นใช้หลักการฝึกจิตใจควบคู่กับร่างกายทำให้การทำงานของสองระบบนี้สอดประสานกันได้ดีขึ้นส่งผลให้มีระบบภูมิคุ้มกันโรคที่ดีระบบหัวใจและหลอดเลือดไปกระทั่งถึงต่อมไร้ท่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้การฝึกท่าอาสนะต่างๆรวมถึงการบริหารร่างกายนั้นจะต้องควบคู่ไปกับการฝึกระบบหายใจและระบบจิตใจให้ผ่อนคลายและเป็นสุข หากทำแล้วเกิดความตึงเครียดเป็นทุกข์การฝึกโยคะก็อาจจะเป็นเพียงแค่การยืดเหยียดการดัด พับ งอร่างกายเท่านั้น และบางครั้งก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บตามมาได้อีกหากการฝึกอาสนะนั้นทำมากจนเกินความพอดี

การฝึกโยคะมีคุณประโยชน์ต่อชีวิตอย่างมากมายมหาศาลแม้คำสอนและวิธีปฏิบัติทั้งหมดจะมีรากฐานมาจากคัมภีร์พระเวทของพารัตตะโบราณแต่การฝึกปฏิบัติโยคะในปัจจุบันนั้นมีความเป็นสากล มีการประยุกต์ให้เข้าถึงง่ายและฝึกได้ทั่วถึงหลากหลาย แต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือควรจะฝึกร่างกายควบคู่ไปกับการฝึกลมหายใจและจิต และควรจะเป็นการฝึกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

The main themes of these Indian philosophies and knowledges above are the foundation of the beliefs and livelihoods of the Indian people in the old days, based on the Vedic scriptures, which are the sacred ancient scriptures of Hinduism. It has existed for more than the time of Buddhism and B.C. by those who gathered yoga philosophy and took notes until it became a scripture accepted by the Indians. Maharishi Patanjali Later, those philosophies were compiled into sutras. It is divided into four categories: the section on the subject of peaceful mind is called "Samadhipadah", the section that refers to the eight branches of yoga and the practice of discipline as well as the modality is called "Sadhanapadah", the section on the power and power of practice is called "Vibhutipadah", and finally the section on awareness and control of power to let go into the realm of God is called "Kaivalyapadah", or it can be said that it is realization and crystallization to liberate. God in biblical belief, or perhaps speaking, enters into truth and discovers ultimate perfection. Therefore, the meaning of yoga that most people understand is incorrect, true yoga is about practicing the mind as a means of extinguishing suffering, yoga is much greater than we think, much bigger than we see, only if we have studied and practiced yoga correctly, then we will find that yoga is a lasting body of knowledge, universal, and regardless of religion or against those who do not have religion, it is good. Practicing yoga can also benefit the practitioner. It also depends on the discipline and perseverance of the trainees themselves. 

In addition, yoga is considered one of the major medical disciplines in India's complementary and alternative medicine sciences because yoga uses the principles of training the mind in tandem with the body, making the work of these two systems better harmonious, resulting in a good immune system. 

 

Although all teachings and practices are rooted in the ancient Bharatta Vedic scriptures, the practice of yoga today is universal. There are many applications that are easy to access and train thoroughly, but the first priority should be to train the body along with breath and mind training.  It should be an exercise that can be applied in daily life. The cardiovascular system and even the endocrine glands work efficiently, but the practice of asana poses and physical exercises must be coupled with the training of the respiratory and mental systems to relax and be happy. If this is done and tension is suffering, practicing yoga may be just stretching, bending. Sometimes injuries can occur again if the asana training is done too much 

Although all teachings and practices are rooted in the ancient Bharatta Vedic scriptures, the practice of yoga today is universal. There are many applications that are easy to access and train thoroughly, but the first priority should be to train the body along with breath and mind training.  It should be an exercise that can be applied in daily life.

bottom of page